BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 608/BXD-KTXD
V/v ưu đãi thuế trong hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2011

Kính gửi : Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính

Trả lời công văn số 898/TCT-CS ngày18/3/2011 của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế trong hoạt động thuộc ngành xâydựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo Luật Xây dựng thì hoạt độngxây dựng bao gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình,khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình,giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng côngtrình, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng và các hoạt động khác có liênquan đến xây dựng công trình. Vì vậy, các nội dung mà Quý cơ quan hỏi tại côngvăn số 898/TCT-CS thuộc các hoạt động trong lĩnh vực xây dựng (không phân biệtđơn vị nào thực hiện).

2. Việc ưu đãi thuế thu nhập doanhnghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,Tổng cục Thuế căn cứ ý kiến trên để hướng dẫn Cục thuế TP Hồ Chí Minh thực hiệntheo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn