THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 608/TTg-QHQT
V/v: Phê duyệt danh mục các Dự án Quỹ đầu tư phát triển địa phương vay vốn của WB

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xétđề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2602/BKH-KTĐT ngày 16 tháng 4năm 2009), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1.Phê duyệt danh mục Dự án “Quỹ đầu tư phát triển địa phương” với tổng kinh phílà 198,7 triệu USD (trong đó vốn vay IDA là 190 triệu USD, viện trợ không hoànlại ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB) là 6,0 triệu USD, vốn đối ứng để thựchiện Dự án tại Bộ Tài chính là 2,7 triệu USD), như kiến nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư nêu tại văn bản trên.

2.Giao Bộ Tài chính hoàn thiện văn kiện Dự án (lưu ý các ý kiến góp ý của các cơquan liên quan), thẩm định và phê duyệt Dự án theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để báo cáo);
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng