ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 608/UBND
Về việc đính chính nội dung tại Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011

Phú Nhuận, ngày 15 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Trung tâm Công báo thành phố Hồ ChíMinh

Do sơ suất trong khâu đánh máy nên tại Chỉ thị số04/2011/CT-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận cómột số nội dung chưa chính xác, nay Ủy ban nhân dân quận điều chỉnh lại, cụ thểnhư sau:

- Tại phần 1.3 Trách nhiệm Trưởng Phòng Văn hóa vàThông tin: “Kết hợp với Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục thể thaocó trách nhiệm tham mưu cho Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn thực hiện trang trí, cổđộng trực quan trên các tuyến đường lớn đảm bảo các yêu cầu về thuần phong mỹtục, trật tự an toàn giao thông và theo các quy định của pháp luật; tổ chức cácchương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phong phú, đa dạng, đậm đà bảnsắc, truyền thống dân tộc nhằm phục vụ nhân dân đón Tết Tân Mão năm 2011”.

Nay điều chỉnh lại như sau: “Kết hợp với Trung tâm Văn hóa vàTrung tâm Thể dục thể thao có trách nhiệm tham mưu cho Ban Chỉ đạo các ngày lễlớn thực hiện trang trí, cổ động trực quan trên các tuyến đường lớn đảm bảo cácyêu cầu về thuần phong mỹ tục, trật tự an toàn giao thông và theo các quy địnhcủa pháp luật; tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thaophong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc, truyền thống dân tộc nhằm phục vụ nhân dân đónTết Nhâm Thìn năm 2012”.

- Tại phần 3.11 Trách nhiệm Giám đốc Công ty TNHH 01Thành viên Dịch vụ Công ích Phú Nhuận: “Đợt 3: Tập trung toàn bộ côngnhân vệ sinh và phương tiện thực hiện công tác quét, thu gom và vận chuyển hếtrác đến Khu xử lý rác theo quy định của thành phố trong ngày 22/01/2011(tức ngày 29 tháng 12 Âm lịch)”.

Nay điều chỉnh lại như sau: “Đợt 3: Tập trung toàn bộ công nhânvệ sinh và phương tiện thực hiện công tác quét, thu gom và vận chuyển hết rác đếnKhu xử lý rác theo quy định của thành phố trong ngày 22/01/2012 (tức ngày29 tháng 12 Âm lịch)”.

Trân trọng./.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đỗ Phụng Hiệp