Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 6082/TCHQ-GSQL
NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC BỔ SUNG HƯỚNG DẪN TỜ KHAI

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong quá trình triểnkhai thực hiện tờ khai hải quan mới, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và một số CụcHải quan tỉnh, thành phố đề xuất xử lý một số vướng mắc phát sinh. Về vấn đềnày, Cục Giám sát quản lý hướng dẫn thêm như sau:

1. Về phụ lục tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu:

Phụ lục tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèmtheo QĐ 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2001 chỉ khai được 9 mặt hàng. Trường hợplô hàng có nhiều hơn 9 mặt hàng thì doanh nghiệp được lập bảng kê chi tiết theođúng mẫu phụ lục tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để kê khai.

2. Ô số 8 tờ khai xuất khẩu quy định ghi nước nhập khẩu.Trường hợp người xuất khẩu chưa thể biết nước nhập khẩu như hàng gửi kho ngoạiquan, hàng xuất khẩu giao cho người nhập khẩu được chỉ định sau thì người khaihải quan phải khai bổ sung trên tờ khai khi lô hàng thực xuất.

3. Về cách ghi các ký hiệu loại hình trên tờ khai:

Để thực hiện thống nhất trong toàn ngành, yêu cầu ghi thốngnhất theo quy định tại QĐ 1257/2001/QĐ-TCHQ , nếu phát sinh trường hợp chưa cóký hiệu thì báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét, quyết định.

4. Về việc ghi mã số hàng hoá:

Về mã số mặt hàng nhập khẩu quy định tại ô 18 tờ khai nhậpkhẩu và mã số mặt hàng xuất khẩu quy định tại ô 14 tờ khai xuất khẩu: Ghi mã sốhàng hoá theo đúng Danh mục biểu thuế hàng hoá XNK hiện hành.

Trường hợp danh mục biểu thuế hàng hoá XNK chưa có mặt hàngđó thì ghi theo Danh mục hàng hoá XNK Việt Nam do cơ quan Nhà nước có thẩmquyền ban hành.

Đề nghị, Cục HQ các tỉnh, thành phố thông báo, phổ biến chocác đơn vị trực thuộc và doanh nghiệp biết, thực hiện.