BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6085/BNN-VP
V/v chủ động triển khai công tác phòng cháy và chữa cháy tại đơn vị

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

Thủ trưởng các đơn vị có trụ sở làm việc tại số 2 Ngọc Hà, số 10 - 12 Nguyễn Công Hoan và số 16 Thụy Khuê, Hà Nội

 

Hiện nay thời tiếtđang vào mùa hanh, khô có nguy cơ xảy ra cháy, nổ tại nơi làm việc; Ban chỉ huyphòng cháy và chữa cháy cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghịthủ trưởng các đơn vị chủ động triển khai một số việc để đảm bảo an toàn về cháy,nổ tại đơn vị:

1. Chỉ đạo việckiểm tra toàn bộ các loại phương tiện chữa cháy hiện có tại đơn vị; các loạiphương tiện chữa cháy đã hỏng, hết tác dụng đề nghị mua thay thế kịp thời, để cóphương tiện chữa cháy khi có cháy, nổ xảy ra.

2. Các loạiphương tiện chữa cháy phải để ở nơi dễ thấy, dễ lấy sử dụng.

3. Hết giờ làmviệc, trước khi về nghỉ phải ngắt các thiết bị điện không có nhu cầu sử dụng đểđề phòng chập điện gây cháy, nổ.

Đề nghị thủtrưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo đơn vị mình thực hiện tốt công tác phòngcháy và chữa cháy mùa hanh, khô.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Chánh VP Bộ;
- Phòng PC66-TC7-BCA;
- Các đơn vị thuộc VP Bộ;
- Lưu VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Phạm Duy Thái