BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6089/TCHQ-TXNK
V/v trả lời văn bản

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH XNK thủy sản Đông Á
(Thành phố Long Xuyên- Tỉnh An Giang)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 80/CV- Đông Á ngày29/9/2010 của Công ty TNHH XNK thủy sản Đông Á vướng mắc về việc miễn thuế nhậpkhẩu đối với hệ thống kho lạnh. Về việc này Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Khoản 7 Điều 100 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày20/04/2009 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về Thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sáthải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu thì dự án khuyến khích đầu tư quy định tại Danh mục A hoặc BPhụ lục 1 hoặc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày22/09/2006 của Chính Phủ được miễn thuế vật tư xây dựng trong nước chưa sảnxuất được để tạo tài sản cố định. Trường hợp tấm Panel nhập khẩu của Công tyTNHH XNK thuỷ sản Đông Á nếu là vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được thìkhông được miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH XNK thủy sản ĐôngÁ biết. Đề nghị công ty nghiên cứu và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông