BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 608TCT/DNK
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2005

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Cần Thơ

Trả lời công văn số 228/CT /TTHTngày 20/12/2004 của Cục Thuế tỉnh Cần Thơ về việc giải đáp chính sách thuế,Tổng cục Thuế có ý kiến trả lời như sau:

- Tại điểm 1, Mục II, Phần C Thôngtư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luậtthuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, quy định:Thời điểm để xác định doanh thu tính thuế GTGT phát sinh là thời điểm cơ sởkinh doanh đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng (đối với trường hợp bántheo hình thức trả góp) hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho người mua, không phânbiệt người mua đã trả tiền hay chưa trả tiền.

- Tại điểm 9, Mục I, Phần B Thôngtư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: Trường hợp xâydựng, lắp đặt thực hiện thanh toán theo hạng mục công trình hoặc giá trị khốiluợng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, bàn giao thì giá tính thuế tính theo giátrị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giaochưa có thuế GTGT.

Căn cứ các quy định trên, trườnghợp Công ty TNHH xây dựng Ngân Thuận ký hợp đồng chuyển nhượng nền nhà với cáctổ chức, cá nhân, Công ty có thu tiền tạm ứng của khách hàng để thi công xâylắp, công trình chưa hoàn thành bàn giao thì chưa xác định là doanh thu tínhthuế. Khi công trình hoàn thành bàn giao thì mới xác định là doanh thu tính thuế

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Cần Thơ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến