TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 609/TXNK-CST
V/v vướng mắc về thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Vinacomin.
(Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 1211/MICCO-KHCHSX ngày 16/4/2013 của Tổng Công ty công nghiệp hóa chất mỏVinacomin đề nghị hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng thuốcnổ TNT nhập để luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia, Cục Thuế xuất nhập khẩu cóý kiến như sau:

Cục Thuế xuất nhập khẩu ghi nhậnvướng mắc của Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Vinacomin. Cục Thuế xuất nhậpkhẩu đang nghiên cứu trao đổi với các đơn vị liên quan và sẽ có công văn trảlời Công ty trong thời gian sớm nhất.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báođể Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Vinacomin biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng