BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 609/UBCK-PTTT
V/v hướng dẫn đăng ký giao dịch Upcom của công ty hủy niêm yết

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016

Kính gửi:

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Căn cứ Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) hướng dẫn các Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (TTLCK) về đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty hủy niêm yết là công ty đại chúng như sau:

1. Đối với cổ phiếu hủy niêm yết tại SGDCK Hà Nội: Trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày ký Quyết định hủy niêm yết, SGDCK Hà Nội gửi Quyết định (bản sao) cho TTLKCK.

2. Đối với cổ phiếu hủy niêm yết tại SGDCK Tp. HCM:

- Trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày ký Quyết định hủy niêm yết, SGDCK Tp.HCM gửi Quyết định (bản sao) cho TTLKCK để thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán từ thị trường niêm yết sang thị trường Upcom.

- Trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch cuối cùng, SGDCK Tp.HCM gửi thông tin giá đóng cửa hoặc giá tham chiếu (đối với trường hợp ngày giao dịch cuối cùng không có giao dịch để xác định giá đóng cửa) ngày giao dịch cuối cùng của chứng khoán hủy niêm yết cho SGDCK Hà Nội để xác định giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trên thị trường Upcom.

3. TTLKCK thông báo bằng văn bản cho SGDCK Hà Nội về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán trên hệ thống của TTLKCK chậm nhất vào ngày làm việc thứ hai kể từ ngày hủy niêm yết có hiệu lực.

4. Các SGDCK và TTLKCK có trách nhiệm phối hợp đưa cổ phiếu của công ty bị hủy niêm yết là công ty đại chúng vào giao dịch trên thị trường Upcom và công bố thông tin theo đúng quy định.

UBCKNN thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PTTTT, 03.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Long