VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 609/VPCP-KTTH
V/v mở điểm thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại Nà Lạn

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:Ủy ban nhân dân tỉnhCao Bằng.

Văn phòng Chính phủ nhận đượcvăn bản số 66/TTr-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh CaoBằng trình Thủ tướng Chính phủ về việc xin mở điểm thông quan hàng hóa xuất,nhập khẩu tại khu vực Nà Lạn xã Đức Long huyện Thạch An. Về vấn đề này, Thủtướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại công văn số 427/VPCP-KTTH ngày 17tháng 01 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ (công văn có gửi Ủy ban nhân dân tỉnhCao Bằng).

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng biết./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Quốc Huy, Kiều Đình Thụ các Vụ: TH, NC, Website CP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.14.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc