BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6092/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hoá

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH Tuyết Nga
( 171 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội )

Trả lời công văn số 200810/CV ngày 20.08.2010 của Công tyTNHH Tuyết Nga hỏi về mã số mặt hàng "Thang nâng hạ xe và hệ thống đỗ xetự động", Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 10 Mục 2 Chương II Thông tư số 49/2010/TT-BTCngày 12.04.2010 của Bộ Tài Chính về phân loại trước thì: Tổng cục Hải quan(hoặc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi xử lý dữ liệu tập trung) tiếp nhận vàkiểm tra hồ sơ phân loại trước do người yêu cầu phân loại trước gửi (Trung tâmPTPL hàng hóa XNK không có thẩm quyền phân loại trước). Do vậy, trong trườnghợp Công ty có nhu cầu phân loại trước hàng hóa thì làm Phiếu đề nghị phân loạihàng hóa trước khi làm thủ tục hải quan (kèm hồ sơ) theo mẫu đã được quy địnhtại Thông tư 49/2010/TT-BTC gửi tới đúng các đơn vị có tên nêu trên để đượcthực hiện phân loại trước theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Tuyết Nga biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang