BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6093/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010

Kínhgửi: Công ty TNHH phân phối CMC.
(Tầng 12, Toà nhà CMC, lô C1A, cụm TTCN và CN nhỏ
Q. Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 4610/CMCD-TCHQ ngày 06/10/2010 của Công ty TNHH phân phối CMC về việc hoàn thuếnhập khẩu cho tờ khai nhập kinh doanh có hàng tái xuất, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Theo quy định tại khoản 8 Điều112 Thông tư số 79/2009/TT 'BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính thì hàng hoánhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sangnước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuếquan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộptương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩunếu đảm bảo các điều kiện quy định tại điểm a khoản này.

Hồ sơ hoàn thuế được thực hiệntheo quy định tại Điều 120 Thông tư số 79/2009/TT -BTC .

Tổng cục Hải quan thông báo đểCông ty TNHH phân phối CMC biết và nghiên cứu thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông