công văn

CÔNG VĂN

CỦA VĂNPHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 6093/VPCP-DK
NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ VIỆC LỘ TRÌNH
MỘT GIÁ KHÍ THỐNG NHẤT

Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và ĐầuTư,

- Bộ Tài chính,

- Bộ Công nghiệp,

- Tổng công ty Điện lực Việt Nam,

- Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kếhoạch và Đầu tư (Công văn số 6109 BKH-CN ngày 24 tháng 9 năm 2002), của Tổngcông ty điện lực Việt Nam (Công văn số 441/CV-EVN-KH ngày 10 tháng 10 năm 2002)và kết luận cuộc họp ngày 23 tháng 10 năm 2002 về lộ trình một giá khí thốngnhất, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Giao Bộ trưởng Bộ Công nghiệp báo cáo Thủ tướng Chính phủvề tiến độ cung cấp khí thiên nhiên và khí đồng hành, bao gồm cả các vấn đề vềgiá khí, cân đối cung cầu, những khó khăn, thuận lợi và việc chuẩn bị các hộtiêu thụ, để báo cáo Quốc hội.

2. Giữ nguyên giá khí đồng hành bán cho ngành điện. Khi nhàmáy phân đạm đi vào sản xuất và triển khai dự án mỏ khí Emerald, Tổng công tyDầu khí Việt Nam xác định lại giá khí bán cho ngành điện trên cơ sở giá khí chosản xuất phân đạm đã được tính toán ban đầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xemxét quyết định.

3. Nhằm đảm bảo đủ bù giá cho sản xuất phân đạm, không đánhthuế thu nhập vào phần chênh lệch giữa giá bán và giá bảo đảm kinh doanh củasản phẩm khí đồng hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cơ quan biết, thực hiện.