BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 6094/BTC-TCT
V/v chính sách thuế đối với hệ thống Nhà Thiếu nhi toàn quốc

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được công văn của Thành đoàn Hà Nội về việc đề nghị áp dụng chính sách thuế cho Cung thiếu nhi Hà Nội. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 2, Điểm 3 Mục I Hướng dẫn liên tịch số 15/HDLT /BTCTW-TƯĐTNCSHCM ngày 29/11/2002 của Ban Tổ chức Trung ương, Trung ương Đoàn TNCSHCM về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của các nhà thiếu nhi ở các địa phương:

Chức năng của Nhà thiếu nhi: "Tập hợp thiếu nhi thông qua việc tổ chức các hoạt động. Tạo môi trường giáo dục toàn diện qua các mô hình, các phương thức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật, hướng dẫn nhằm giáo dục tinh thần và thể chất cho thiếu nhi....Phát hiện năng khiếu, tài năng và khả năng sáng tạo của thiếu nhi thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng và hoạt động thực tiễn"

Nhiệm vụ của Nhà thiếu nhi: "tổ chức các lớp học, câu lạc bộ, các đội, tổ, nhóm...về khoa học kỹ thuật, hướng nghiệp, thẩm mỹ, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, nghi thức đội, các hoạt động xã hội nhằm phát hiện năng khiếu và bồi dưỡng, đào tạo tài năng cho đất nước và địa phương..."

Căn cứ Điều 10 Mục I Chương III Nghị định số 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập: "Đơn vị sự nghiệp có các hoạt động dịch vụ phải đăng ký, kê khai, nộp đủ các loại thuế và các khoản khác (nếu có)";

Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế đối với Nhà thiếu nhi các Tỉnh, Thành phố do UBND tỉnh, thành phố thành lập; Nhà thiếu nhi Quận, Huyện, Thị xã do UBDN Quận, Huyện, Thị xã thành lập như sau:

Trường hợp Nhà thiếu nhi tổ chức các lớp năng khiếu cho trẻ em theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao, có thu học phí theo nguyên tắc thu bù đắp chi phí thì Nhà Thiếu nhi không phải nộp thuế đối với phần thu nhập từ các hoạt động này.

Trường hợp Nhà thiếu nhi thực hiện các hoạt động dịch vụ khác thì Nhà Thiếu nhi phải kê khai, nộp thuế đối với thu nhập từ các hoạt động đó theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được biết và hướng dẫn các Nhà thiếu nhi thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, HCSN ( BTC);
- Thành đoàn Hà Nội;
- Lưu: VT, TCT (VT, PC, CS(3b)).Hạnh

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn