UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6094/STC-GTĐT
V/v Chi cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống giao thông đường bộ từ Quỹ bảo trì đường bộ Hà Nội

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Ủyban nhân dân thành phố

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 5848/VP-QHXDGT ngày 18/10/2013 về việc chi hỗ trợ từ quỹ bảo trì đường bộ chocông tác quản lý, bảo trì hệ thống giao thông đường bộ, Sở Tài chính báo cáoUBND thành phố như sau:

1. Nguồn hình thành Quỹ bảo trì đường bộ (Điều 5Chương II Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trìđường bộ):

- Phí sử dụng đường bộ được thu hàng năm trên đầuphương tiện giao thông cơ giới đường bộ, bao gồm: xe ô tô, máy kéo; rơ moóc, sơmi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo và xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh,xe gắn máy.

- Ngân sách nhà nước cấp bổ sung hàng năm cho Quỹ:ngân sách trung ương cấp bổ sung cho Quỹ trung ương; ngân sách cấp tỉnh cấp bổsung cho Quỹ địa phương.

- Các nguồn thu liên quan đến sử dụng đường bộ vàcác nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung chi của Quỹ bảo trì đường bộ (Điều 7Chương II Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trìđường bộ):

2.1. Quỹ trung ương được sử dụng cho công tác bảotrì, quản lý hệ thống quốc lộ; Quỹ địa phương được sử dụng cho công tác bảotrì, quản lý hệ thống đường bộ địa phương, do địa phương chịu trách nhiệm bảotrì, quản lý theo phân cấp của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Nội dung chi của Quỹbao gồm:

a) Chi bảo trì công trình đường bộ.

b) Chi cho các nhiệm vụ quản lý công trình đường bộ.

c) Chi hoạt động của bộ máy quản lý Quỹ.

d) Các khoản chi khác có liên quan đến bảo trì vàquản lý công trình đường bộ do Hội đồng quản lý quỹ quyết định.

2.2. Theo Thông báo số 16/TB-HĐND ngày 4/10/2013của Văn phòng HĐND thành phố thông báo kết luận Hội nghị Thường trực HĐND vàUBND Thành phố về nguyên tắc, định hướng điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2013;nguyên tắc, định hướng phân bổ dự toán ngân sách năm 2014 và nguyên tắc, địnhhướng phân bổ, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2014 của thành phố HàNội:"chuyển các nhiệm vụ duy tu, bảo trì đường bộ sang chi từ Quỹ bảotrì đường bộ"

3. Đề xuất:

3.1. Đối với việc thành lập Quỹ bảo trì đường bộ HàNội:

Để thực hiện đúng quy định của Chính phủ, Nghịquyết của HĐND thành phố và Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 của UBNDthành phố về việc thu phí sử dụng phương tiện theo đầu phương tiện đối với xemô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Tài chính kính đề nghị UBND thành phốchỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ và các đơn vị cóliên quan sớm trình UBND thành phố xem xét Quyết định thành lập Quỹ bảo trìđường bộ để sớm đưa Quỹ bảo trì đường bộ vào hoạt động theo quy định.

3.2. Đối với việc thu, nộp phí sử dụng đường bộ:

Trong thời gian chờ thành lập Quỹ bảo trì đường bộHà Nội, Sở Giao thông vận tải chủ động phối hợp với Quỹ bảo trì đường bộ Trungương và UBND các Quận, Huyện, Thị xã để rà soát nguồn thu phí sử dụng đường bộvà phối hợp với các ngành liên quan để đôn đốc thu, nộp kịp thời phí sử dụngđường bộ theo quy định.

3.3. Đối với công tác duy tu, bảo trì hạ tầng giaothông đường bộ:

- Ngày 16/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2013/NĐ-CP về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích, có hiệu lựcthi hành từ ngày 29/11/2013, Sở Tài chính kính đề nghị UBND thành phố giao SởGiao thông vận tải nghiên cứu, phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo theo đúngquy định của nhà nước.

- Nguồn kinh phí thực hiện công tác duy tu, bảo trìhạ tầng giao thông đường bộ được sử dụng từ Quỹ bảo trì đường bộ Hà Nội.

3.4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch vàĐầu tư, Sở Giao thông vận tải rà soát nguồn thu Phí sử dụng đường bộ từ ô tô vàxe máy và các nguồn thu khác của Quỹ bảo trì đường bộ, để đảm bảo các nhiệm vụchi của Quỹ theo quy định.

Trường hợp nguồn thu của Quỹ không đáp ứng đượcnhiệm vụ chi cho công tác duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Tàichính sẽ phối hợp cùng các ngành liên quan tham mưu UBND thành phố cấp bổ sungkinh phí hàng năm cho Quỹ phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách thành phố.

Sở Tài chính báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyếtđịnh.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c);
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, GTĐT, QLNS

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Thị Loan