VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6094/VPCP-KTN
V/v tình hình sụt lún nền đất đô thị và giải pháp khắc phục

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 843/BXD-HTKT ngày 29 tháng 4 năm 2014), ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường(Công văn số 2631/BTNMT-TNN ngày 25 tháng 6 năm 2014), Bộ Khoa học và Công nghệ(Công văn số 1876/BKHCN-CNN ngày 26 tháng 5 năm 2014),Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (Công văn số 4978/UBND-TNMT ngày07 tháng 7 năm 2014), Ủy bannhân dânthành phố Hồ Chí Minh (Công văn số 3341/UBND-ĐTMT ngày 12 tháng 7 năm 2014) vềtình hình sụt lún nền đất đô thị và giải pháp khắc phục, Phó Thủ tướng Hoàng TrungHải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phốihợp Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các địa phương và các cơ quanliên quan lập Đề án nghiên cứu, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước ngầm vàtác động đến vấn đề sụt lún nền đất,trước mắt cần tập trung nghiên cứu ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phốHà Nội và Đồng bằng sông Cửu Long, đề xuấtcác giải pháp khắc phục, giải quyết trướcmắt và lâu dài, hoàn thành trước 30 tháng 6 năm 2015.

2. Các địa phương căn cứ quy hoạch cấp nước, sử dụng nước để xây dựng lộ trình giảm dần việcsử dụng nước ngầm, chuyển sang sử dụng nướcmặt cho các dự án cấp nước, báo cáo Thủtướng Chính phủ kết quả thực hiện tháng 6năm 2015.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng vàcác cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, PCN Nguyễn Cao Lục; Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KTN(3).Binh21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ