BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------
Số: 6095/TCHQ-TXNK
V/v: H
oàn thuế nhập khẩu.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:Cục Hải quan TP. Hà Nội.
Trả lời công văn số 2284/HQHN-TXNK ngày 18/11/2011 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc hoàn thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
- Theo quy định tại khoản 8 Điều 112 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 (nay là khoản 8 Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính thì: Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng hóa thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu; khoản 3 Điều 120 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 (nay là khoản 3 Điều 121 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ) quy định tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu có ghi rõ kết quả kiểm hóa và xác nhận thực xuất của cơ quan hải quan, trong đó có ghi rõ số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa xuất khẩu là theo bộ hồ sơ hàng hóa nhập khẩu nào và bộ chứng từ kèm theo của lô hàng xuất khẩu.
- Theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Thông tư số 79/2009/TT-BTC (nay là khoản 4 Điều 52 Thông tư số 194/2010/TT-BTC) thì: khi tái xuất hàng hóa trả lại cho khách nước ngoài, tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan thì cơ quan hải quan phải kiểm tra thực tế hàng hóa. Công chức hải quan làm nhiệm vụ kiểm tra hàng hóa phải đối chiếu mẫu lưu hàng hóa lấy khi nhập khẩu (nếu có lấy mẫu); đối chiếu mô tả hàng hóa trên tờ khai nhập khẩu với thực tế hàng hóa tái xuất; ghi rõ số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu và việc xác định sự phù hợp giữa hàng hóa thực xuất với hàng hóa trước đây đã nhập khẩu.
Đối chiếu quy định trên, trường hợp của Công ty TNHH Long Nam theo trình bày của Cục Hải quan TP Hà Nội tại công văn số 2284/HQHN-TXNK nêu trên thì Công ty có nhập khẩu mặt hàng gỗ trắc xẻ từ Lào qua cửa khẩu Lao Bảo và trên tờ khai nhập khẩu ghi hình thức miễn kiểm tra, hàng hóa nhập khẩu được thông quan theo nội dung khai của người khai hải quan, khi xuất khẩu lô hàng này cơ quan hải quan không thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa và đã thông quan theo khai báo do vậy không đủ cơ sở để được xem xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp theo quy định.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hà Nội được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
TXNK, CST (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Dương Phú Đông