VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------------
Số: 6095/VPCP-QHQT
V/v: điều chỉnh Thỏa thuận giữa Việt Nam và Phần Lan về hợp tác trong phát triển ngành lâm nghiệp
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2379/BNN-HTQT , ngày 17 tháng 8 năm 2011) về việc điều chỉnh Thỏa thuận giữa Việt Nam và Phần Lan về hợp tác trong phát triển ngành lâm nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:
Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc cụ thể với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc tiếp nhận khoản viện trợ bổ sung trị giá 709.612,13 Euro cho ngành Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2008-2012 theo đúng quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức trước khi tiến hành thủ tục điều chỉnh Thỏa thuận hợp tác đã ký với phía Phần Lan.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: TH, PL, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3) 22
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Vũ Đức Đam