BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6098/TCHQ-GSQL
V/v tái xuất xăng dầu có nguồn gốc mua từ nhà máy lọc dầu Dung Quất

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Tổng công ty xăng dầu Việt Nam(Petrolimex)

Trả lời công văn số 1785/XD-XNK ngày 12/10/2010 của Tổngcông ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) về việc Tổng công ty xăng dầu Việt Namtái xuất xăng dầu có nguồn gốc mua từ nhà máy lọc dầu Dung Quất và thực hiệnthanh khoản khối lượng xăng dầu tái xuất nêu trên theo tờ khai hải quan tạmnhập của lô hàng xăng dầu mà Tổng công ty đã tạm nhập vào Việt Nam, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và các Bộ, ngành liênquan về việc thúc đẩy nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động tối đa công suất;trên cơ sở nội dung hướng dẫn tại Điều 9, khoản 2 Điều 10, Điều 11 mục III vàĐiều 8 mục II Thông tư số 70/2009/TT-BTC ngày 07/04/2009 của Bộ Tài chính hướngdẫn về thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất xăngdầu và nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng dầu, Tổng cục Hải quanđề nghị:

- Tổng công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan tỉnh QuảngNgãi để được hướng dẫn giải quyết cụ thể thủ tục tái xuất xăng dầu có nguồn gốcmua từ nhà máy lọc dầu Dung Quất với điều kiện chủng loại xăng dầu mua tại nhàmáy lọc dầu Dung Quất phải cùng chủng loại với loại xăng dầu mà Tổng công ty đãtạm nhập vào Việt Nam và khối lượng xăng dầu tái xuất không vượt quá khối lượngxăng dầu đã tạm nhập.

- Tổng công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi đãlàm thủ tục tạm nhập xăng dầu để thực hiện thanh khoản tờ khai tạm nhập theoquy định.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Tổng công ty biếtvà thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh