BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6099/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2012

Kính gửi:

- Sở GD&ĐT Nghệ An;
- Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Trước tình hình thiệt hại do thiên tai, bão lụt gâyra đối với ngành Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi lời thăm hỏi, động viênân cần đến các em học sinh, các thầy giáo cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục tạihai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.

Để khắc phục thiệt hại hậu quả mưa, lũ, sớm ổn địnhviệc đến trường của các em học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo trích một phần kinhphí trong quỹ dự phòng phòng chống và giảm nhẹ thiên tai của Ngành (được huyđộng từ việc đóng góp của CBCC cơ quan Bộ, các trường ĐH, CĐ trong cả nước) ủnghộ cho ngành giáo dục tại hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, mỗi tỉnh 100.000.000đ(Một trăm triệu đồng) dùng để mua sách giáo khoa, vở học sinh, mua sắm, sửasang bàn ghế, cơ sở vật chất và thăm hỏi động viên gia đình các em học sinh,thầy cô giáo bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt bão lụt vừa qua. Bộ Giáo dục và Đàotạo ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An và Thanh Hóa sử dụng đúng mụcđích kinh phí trên; và khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ sau:

1. Triển khai ngay công tác đánh giá, báo cáo thốngkê thiệt hại trong ngành Giáo dục để chủ động hỗ trợ và khắc phục hậu quả. Huyđộng mọi lực lượng, phương tiện của Ngành để giúp đỡ, động viên hướng dẫn họcsinh, thầy cô giáo khắc phục thiệt hại, vệ sinh môi trường, khôi phục giảngdạy; tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình học sinh, giáo viên, cán bộ quảnlý giáo dục có người bị chết, bị thương, bị thiệt hại nặng trong đợt lũ lụt vừaqua, mua bổ sung sách giáo khoa bị mất, rách nát; sửa chữa bàn ghế, thiết bịdạy học, các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ giảng dạy.

2. Thường xuyên báo cáo kết quả khắc phục thiệt hạido mưa, lũ gây ra đối với ngành về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Cơ sở vật chấtvà thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em) biết để kịp thời xử lý.

3. Liên hệ với Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo đểcung cấp thông tin và số tài khoản để nhận kinh phí ủng hộ (đ/c Đào HoàngTrường - Số điện thoại: 0989.262.289).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Bộ (để p/h thực hiện);
- Lưu: VT, CSVCTBTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý