BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 61/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn điều kiện NL trong HĐXD.

Hà nội, ngày 22 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HàNội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1909/SKH &ĐT-ĐKKD1 ngày 20/5/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nộixin ý kiến về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xâydựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Các quy định về điều kiện năng lựchoạt động xây dựng tại Chương IV Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 củaChính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình là các tiêu chí để xácđịnh năng lực của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng. Theo đó,những cá nhân khi được giao trực tiếp đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế,chủ trì thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình mới yêu cầu phải cóchứng chỉ hành nghề. Nhà nước chỉ quy định các điều kiện năng lực để tổ chức tựxác định hạng năng lực của mình phù hợp với công việc đảm nhận. Chủ đầu tư phảicăn cứ vào các tiêu chí này để lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

Như vậy, theo quy định của pháp luậtvề xây dựng, chỉ khi tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia thực hiện công việcxây dựng nào đó thì bắt buộc phải đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định.Do vậy, khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp không phải nộp chứng chỉ hành nghềcủa cá nhân và bất kể tài liệu gì chứng minh về điều kiện năng lực. Chỉ khitham gia dự thầu hoặc thực hiện công việc xây dựng cụ thể nào đó mới yêu cầuphải chứng minh năng lực về hoạt động xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nghiên cứu thực hiện đúng cácquy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, HĐXD (NTH-4)

TL. BỘ TRƯỞNGKT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝHOẠT ĐỘNG XÂY DỰNGPHÓ VỤ TRƯỞNGHoàng Thọ Vinh