BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 61/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn điều kiện năng lực

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh ĐăKLăk

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1375/SXD-KT ngày 23/12/2008của Sở Xây dựng tỉnh ĐăKLăk xin ý kiến về điều kiện năng lực hoạt động xây dựngcủa Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng cóý kiến như sau:

Theo Điều 48 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 củaChính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định chung về điềukiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng thì: Tổ chức, cánhân khi tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp vớiloại dự án, loại cấp công trình và công việc đảm nhận. Năng lực hoạt động củatổ chức được xác định theo cấp bậc trên cơ sở năng lực hành nghề của các cánhân trong tổ chức, kinh nghiệm hoạt động xây dựng, khả năng tài chính, thiếtbị và năng lực quản lý của tổ chức. Tổ chức tư vấn khi thực hiện công việc tưvấn nào thì được xếp hạng theo công việc tư vấn đó.

Đồng thời, tại Điều 53 và Điều 54 của Nghị định số16/2005/NĐ-CP quy định cụ thể điều kiện năng lực của chủ nhiệm lập dự án vàđiều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi lập dự án.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, nếu Trung tâm QH &TVXD thực hiện lập các dự án nhóm C yêu cầu phải có năng lực lập dự án tốithiểu hạng 2, các cá nhân tham gia lập dự án phải có trình độ đại học phù hợpvới yêu cầu của dự án, trong đó có người có đủ điều kiện làm chủ nhiệm lập dựán hạng 2 hoặc chủ nhiệm thiết kế hạng 2 công trình cùng loại. Khi thực hiệnlập dự án, nếu tổ chức tư vấn thiếu người đủ điều kiện năng lực theo quy địnhthì có thể ký hợp đồng thuê người có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại vànhóm dự án để thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnhĐăKLăk nghiên cứu thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, HĐXD (NTH-4)

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGCao Lại Quang