BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 61/BXD-HĐXD
V/v: hướng dẫn xử lý tình huống đối với hợp đồng EPC.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng La Hiên.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 0263/CV-BQLDA ngày05/3/2009 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên xin hướng dẫn xử lý tình huốngđối với hợp đồng EPC gói thầu “thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư, xây lắp vàcác dịch vụ kỹ thuật” thuộc dự án Đầu tư mở rộng nâng cao công suất Nhà máy ximăng La Hiên. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Do Nhà thầu Trung Quốc lập bản vẽ thiết kế thi công gói thầutrên phát sinh khối lượng khoảng 10% so với khối lượng đã ký hợp đồng nên việcxử lý tình huống trên được căn cứ dựa trên nội dung hợp đồng đã ký kết giữa chủđầu tư và nhà thầu. Việc giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng được hướng dẫntheo Thông tư 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng.

Tuy nhiên, do tình huống này nằm ngoài khả năng kiểm soátcủa chủ đầu tư và các nhà thầu nên để đảm bảo mục tiêu tiến độ, hai bên có thểthương thảo dựa trên tinh thần hoà giải, thiện chí, hợp tác và chia sẻ nhữngrủi ro do phát sinh không mong muốn, đem lại lợi ích chung cho cả hai bên vàphải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phầnxi măng La Hiên nghiên cứu, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ HĐXD (V.A.M - 04).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện