BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/BXD-KHCN
V/v kết luận trong phiếu kết quả thí nghiệm

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghệ và xâydựng Vạn Thành

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 04/PTN-VT ngày 18/02/2014của Công ty Cổ phần Công nghệ và xây dựng Vạn Thành hỏi về việc kết luận trongcác phiếu trả kết quả thí nghiệm do Tư vấn giám sát của Chủ đầu tư yêu cầu. Saukhi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 3 và Điều 18 Quy chế công nhận và quảnlý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được ban hành kèm theoQuyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cácphòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng chỉ được thực hiện và cung cấp các kếtquả thí nghiệm 1 để phục vụ công tác nghiên cứu, khảo sát, thiết kế, thi công,nghiệm thu chất lượng vật liệu và công trình xây dựng. Các phiếu kết quả thínghiệm này không thay thế cho văn bản đánh giá của đơn vị tư vấn hoặc hội đồngnghiệm thu chất lượng. Các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng không đượcphép kết luận trong phiếu kết quả thí nghiệm. Việc kết luận đánh giá kết quảthí nghiệm thuộc trách nhiệm của đơn vị tư vấn giám sát của chủ đầu tư hoặc mộtđơn vị tư vấn do chủ đầu tư yêu cầu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Quý Công ty biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Thanh Nghị (b/c);
- Lưu: VT, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN & MT
PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Quang Minh