BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 61/BXD-KTXD
V/v: Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư pháttriển xây dựng

Trả lời văn bản số 89/DIC Corp-KTKT ngày 25/02/2009 của TổngCông ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng đề nghị hướng dẫn quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiệntheo nội dung hợp đồng đã ký và các qui định của Nhà nước có liên quan. Theođó, đối với hợp đồng điều chỉnh giá thì chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ vào cácqui định về điều chỉnh giá (bao gồm: phạm vi điều chỉnh, phương pháp điềuchỉnh, ...) trong nội dung hợp đồng để điều chỉnh giá hợp đồng cho phù hợp.

2. Về đơn giá cọc bê tông cốt thép: Công tác đóng cọc, épcọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi đối với các loại cọc (từ cọc tre chođến cọc thép) đã được qui định cụ thể trong định mức dự toán, đơn giá xây dựngcông trình. Đề nghị Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng nghiên cứukỹ các tập định mức dự toán; đơn giá xây dựng công trình của tỉnh Bà Rịa VũngTàu và hồ sơ thiết kế của từng công trình cụ thể để vận dụng cho phù hợp.

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng căn cứ ýkiến trên để tổ chức thực hiện theo qui định.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh