BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 610/ĐKVN-VAR
V/v: Thực hiện quy định của Thông tư số 11/2009/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2011

Kínhgửi: Các Đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới

Theo quy địnhtại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 11/2009/TT-BGTVT ngày 24/06/2009 của Bộ Giaothông vận tải Quy định điều kiện đối với Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giaothông cơ giới đường bộ: “Các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đã thành lập trướcngày Thông tư này có hiệu lực phải bổ sung đầy đủ các thiết bị kiểm tra chotừng dây chuyền kiểm định và bổ sung chương trình điều khiển thiết bị chậm nhấtsau 03 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực”.

Đến nay cónhiều đơn vị thực hiện nghiêm túc và đã hoàn thành việc bổ sung, nâng cấp theoyêu cầu. Tuy nhiên một số đơn vị chưa triển khai thực hiện. Để đảm bảo hoànthành đúng quy định của Thông tư vào ngày 10/08/2012, Cục Đăng kiểm Việt Namyêu cầu các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Rà soátcác thiết bị còn thiếu, cần bổ sung hoặc thiết bị cũ chưa nối mạng, thiết bị hưhỏng cần thay thế.

2. Các đơn vịcó công suất kiểm định trên 90% định mức phải có kế hoạch mở rộng và lắp đặtthêm dây chuyền để phục vụ nhu cầu của chủ phương tiện, lái xe.

3. Các đơn vịchỉ có dây chuyền kiểm định xe tải cần lắp đặt thêm dây chuyền kiểm định xe conđể đảm bảo độ chính xác của kết quả kiểm tra loại xe này.

Các đơn vịbáo cáo kế hoạch, thời gian hoàn thành việc nâng cấp bổ sung thiết bị và dâychuyền kiểm định về Cục Đăng kiểm Việt Nam (Phòng Kiểm định xe cơ giới) trướcngày 25/5/2011.

Cục Đăng kiểmViệt Nam yêu cầu Lãnh đạo các Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Lưu VP, VAR

CỤC TRƯỞNG
Trịnh Ngọc Giao