BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 610/LĐTBXH-VP
V/v giới thiệu chức danh và chữ ký

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc Bộ, đơn vị cơ sở trực thuộc Bộ;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Ngày 27 tháng 02 năm 2010, Bộtrưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 286/QĐ-LĐTBXH giao ông Nguyễn Thành Phong, Tổng biên tập Tạp chí Gia đình vàTrẻ em, kiêm Tổng biên tập Báo Lao động và Xã hội kể từ ngày 01 tháng 3 năm2010.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộixin trân trọng thông báo và giới thiệu chữ ký của ông Nguyễn Thành Phong để cáccơ quan, đơn vị biết và quan hệ công tác.

CHỮ KÝ

ÔNG NGUYỄN THÀNH PHONG

Công văn 610/LĐTBXH-VP giới thiệu chức danh chữ ký

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Lê Văn Hoạt