BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 610/TCT-CS
V/v. Kê khai thuế và lập hoá đơn đối với hàng bán đại lý

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:CụcThuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 8589/CT-TT &HT ngày07/12/2007 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc kê khai thuế và lập hoá đơn đốivới hàng bán đại lý, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3.1, Mục II, Phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thuếáp dụng đối với tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam vàcá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định:"Trường hợp Nhà thầu nước ngoài cung cấp hàng hoá, dịch vụ tại Việt Namthông qua các đại lý là tổ chức, cá nhân Việt Nam thì các đại lý phải khấu trừ,kê khai và nộp thuế hộ cho Nhà thầu nước ngoài như hướng dẫn tại mục II, phần BThông tư này".

Căn cứ hướng dẫn trên và trường hợp doanh nghiệpViệt Nam làm đại lý cho các tổ chức nước ngoài, chỉ hưởng hoa hồng đại lý thìcác doanh nghiệp Việt Nam có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thay thế giátrị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp cho Hãng nước ngoài đối với doanhthu hàng hoá bán ra trong nước theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Khi xuất hoá đơn cho khách hàng, đối với kháchhàng, đối với khách hàng thông thường doanh nghiệp Việt Nam phải ghi rõ hoá đơnlà tiền thu hộ hãng nước ngoài, dòng tiền hàng ghi giá trị dịch vụ thanh toáncho Hãng nước ngoài không bao gồm thuế Giá trị giá tăng (GTGT), dòng thuế suấtthuế GTGT không ghi và gạch chéo, dòng thuế GTGT ghi đúng số thuế GTGT mà doanhnghiệp phải khấu trừ và nộp thay hãng nước ngoài. Trường hợp khách hàng làdoanh nghiệp chế xuất thì doanh nghiệp Việt Nam ghi rõ trên hoá đơn là tiền thuhộ Hãng nước ngoài, dòng tiền hàng ghi giá trị dịch vụ thanh toán cho Hãng nướcngoài, dòng thuế giá trị gia tăng và thuế suất GTGT không ghi và gạch chéo.

Doanh nghiệp Việt Nam không được kê khai, khấu trừthuế Giá trị gia tăng đầu vào khâu nhập khẩu nộp hộ cho Hãng nước ngoài.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Dươngbiết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương