VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 610/VPCP-HC
V/v thực hiện thủ tục trình giải quyết định công việc

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91.

Thựchiện Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007, Văn phòng Chính phủ hướng dẫn một sốthủ tục trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết công việc như sau:

1. Tất cả các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủđề nghị giải quyết công việc phải thuộc thẩm quyền xử lý của Chính phủ, Thủtướng Chính phủ và những vấn đề do Thủ tướng yêu cầu thuộc quy định tại khoản 3Điều 5 Quy chế làm việc của Chính phủ. Văn bản trình gửi qua Văn phòng Chínhphủ để theo dõi quá trình xử lý công việc.

Văn bản trình phải đúng hình thức, thể thức văn bản và dothủ trưởng cơ quan, tổ chức trình ký, đúng thủ tục hành chính theo quy định củaNghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tácvăn thư và Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT – BNV – VPCP, ngày 06 tháng 5 năm2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuậttrình bày văn bản. Văn bản trình chỉ gửi một địa chỉ duy nhất đến người có thẩmquyền giải quyết những vấn đề nêu trong tờ trình (nếu muốn gửi các địa chỉ khácđể báo cáo hoặc để biết thì ghi vào mục “Nơi nhận” ở cuối tờ trình).

2. Đối với công việc thuộc khoản 1 Điều 15 Quy chế làm việccủa Chính phủ:

a) Cơ quan, tổ chức chủ trì thông báo cho Văn phòng Chínhphủ và cơ quan thẩm định cử người tham gia để có sự phối hợp chặt chẽ trong quátrình chuẩn bị đề án theo đúng a, b, c khoản 1 Điều 15 Quy chế làm việc củaChính phủ.

Hồ sơ trình thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều16 Quy chế làm việc của Chính phủ: báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến thamgia của các cơ quan có liên quan, kể cả ý kiến thẩm định có thể làm thành mộtvăn bản riêng hoặc thành một nội dung trong tờ trình.

- Những văn bản trình không đúng thủ tục hành chính như: kývà đóng dấu không đúng thẩm quyền (điểm a khoản 1 Điều 16 Quy chế làm việc củaChính phủ); sai về hình thức, thể thức văn bản, dấu đen (trừ bản fax, các vănbản trong hồ sơ kèm theo) v v…Văn phòng Chính phủ sẽ làm lại văn bản trả lại cơquan trình.

- Nếu hồ sơ không đủ, Văn phòng Chính phủ làm phiếu báo đểcơ quan, tổ chức chủ trì bổ sung, hoàn chỉnh đủ thủ tục theo quy định. Thờigian xử lý, giải quyết công việc được tính từ khi đầy đủ hồ sơ.

c) Dự thảo văn bản Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hànhphải in một mặt, theo mẫu văn bản trong Phụ lục kèm theo và kèm theo file vănbản dự thảo (đối với các văn bản không mật) để sau khi phát hành chuyển lênmạng tin học diện rộng của Chính phủ.

d) Mỗi dự thảo văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủban hành chỉ có một chữ ký của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ trì; chỉ uỷquyền cho cấp Phó ký khi cấp trưởng vắng mặt. Chữ ký tắt vào dự thảo văn bảnđược ký ở ngay sau phần kết thúc nội dung văn bản; trong trường hợp cần thiếtphải ký tắt ở từng trang văn bản, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ trì có thểký tắt sau dòng cuối cùng của trang văn bản. Chữ ký tắt phải nhỏ hơn 0,5cm2.

đ) Cơ quan chủ trì có trách nhiệm hoàn thiện lại hồ sơ trìnhkhi nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ TướngChính phủ về dự thảo chuẩn bị chưa đạt yêu cầu theo quy định tại điểm c khoản 2Điều 17 và điểm c khoản 3 Điều 18 Quy chế làm việc của Chính phủ.

e) Văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, nếucó sai sót không phải về nội dung thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ trìsoạn thoả văn bản có trách nhiệm ký văn bản đính chính (theo mẫu kèm theo).

3. Đối với các công việc thuộc khoản 2 Điều 15 Quy chế làmviệc của Chính phủ theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Quy chế làm việc của Chínhphủ:

a) Văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ không đúngthủ tục hành chính như: ký và đóng dấu không đúng thẩm quyền (điểm a khoản 1Điều 16 Quy chế làm việc của Chính phủ); sai về hình thức, thể thức văn bản,dấu đen (trừ bản fax, các văn bản trong hồ sơ kèm theo) vv….., Văn phòng Chínhphủ sẽ làm văn bản trả lại cơ quan trình.

b) Đối với văn bản, đề án trình không thuộc thẩm quyền giảiquyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và không thuộc loại quy định tại khoản3 Điều 5 Quy chế làm việc của Chính phủ làm văn bản trả lại nơi gửi hoặc chuyểnhồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho cơ quan, tổ chức,cá nhân trình biết.

4. Khi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được giao chủtrì cuộc họp với tư cách là thành viên Chính phủ hoặc đứng đầu đoàn công táccủa Chính phủ theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Quy chế làm việc của Chính phủthì Văn phòng Chính phủ tổ chức việc phục vụ và chuẩn bị dự thảo văn bản nhưtrường hợp Thủ tướng, Phó Thủ tướng chủ trì hoặc đứng đầu. Kết quả cuộc họphoặc kết quả chuyển công tác phải được thể hiện bằng văn bản do người chủ trìhoặc đứng đầu đoàn công tác được ký thừa uỷ quyền Thủ tướng hoặc lãnh đạo Vănphòng Chính phủ ký.

5. Đốivới các đề án thuộc phạm vi quyết nghị của tập thể Chính phủ, sau khi nhận đượcPhiếu lấy ý kiến của thành viên Chính phủ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 18Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ giữ lại bản sao để theo dõivà gửi ngay ý kiến thành viên Chính phủ (bản chính) cho cơ quan chủ trì đề ánđể tổng hợp, giải trình tiếp thu và hoàn chỉnh hồ sơ trình.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Hộiđồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cácTập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91 trong quá trình thực hiện Quy chếlàm việc của Chính phủ, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị trao đổi với Vănphòng Chính phủ để phối hợp xử lý hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét,quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg;
- BT,CN, các phó CN;
- Website CP;
- Các Vụ, cục đơn vị thuộc VPCP;
- Lưu: VT, HC (8); Th.234

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 610/VPCP-HC thực hiện thủ tục trình giải quyết định công việc