VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 610/VPCP-KTTH
V/v cấp bù lãi suất đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam tại công văn số 179/TTr-NHNN ngày 25 tháng 11 năm 2009 về việc cấp bùlãi suất đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện giảm lãi suất cho vaytín dụng xuất khẩu của Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến nhưsau:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trích từnguồn kích cầu 17.000 tỷ đồng để cấp bù lãi suất cho Ngân hàng Phát triển ViệtNam thực hiện giảm lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước theo cácquy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểNgân hàng Nhà nước Việt Nam biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng; các Vụ: TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý