BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6100/BNN-KH
V/v: Thông báo điều chỉnh kế hoạch vốn XDCB năm 2010.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Vườnquốc gia Cát Tiên

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19/11/2009của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 278/QĐ-BKH ngày 19/11/2009 của Bộ Kếhoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngânsách nhà nước năm 2010 cho Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ văn bản số 4307/BNN-KH ngày 25 tháng 12năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồnngân sách nhà nước năm 2010;

Căn cứ văn bản số 3270/BNN-KH ngày 7 tháng 10năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCBnăm 2010;

Căn cứ văn bản số 14269/BTC-ĐT ngày 22 tháng 10năm 2010 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 3209/QĐ-BNN-XD ngày31/10/2006 và số 4223/QĐ-BNN-XD ngày 31/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn phê duyệt và điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia CátTiên;

THÔNG BÁO ĐIỀUCHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2010

1. Tên dự án: Xây dựng Vườn quốc gia Cát Tiên

2. Địa điểm xây dựng: Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước

3. Địa điểm mở tài khoản: Đồng Nai

4. Thời gian khởi công - hoàn thành: 2007 - 2010.

5. Kế hoạch vốn đầu tư năm 2010:

ĐVT: Triệu đồng

Cơ cấu vốn và nội dung đầu tư

TKKT và Dự toán được duyệt

Kế hoạch đã phân bổ

Kế hoạch điều chỉnh 2010

Tổng số:

17.236

8.000

6.900

1. Xây dựng

13.485

2. Quản lý dự án

252

3. Tư vấn đầu tư

1.149

4. Chi phí khác

102

5. Dự phòng

2.248

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (Vụ đầu tư);
- Kho bạc NN Đồng Nai;
- Cục QLXDCT, TCLN, Vụ TC;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Tất Tiếp