BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6 100/TCHQ-TXNK
V/v phân loại ống thủy tinh để s/x đèn huỳnh quang compact

Ni, ngày 02 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời côngvăn số 1167/HQLS-TXNK ngày 17/06/2015 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn báo cáo vướng mắc về việc phân loại mặt hàng ống thủytinh để sản xuất đèn huỳnh quang compactcủa Công ty TNHH Thương mại Quốc tế ViệtMỹ (Công ty), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 17/2/2014, Bộ Tài chính đã có công văn số 1978/BTC-TCHQhướng dẫn phân loại mặt hàng ống thủy tinhdùng để sản xuất đèn huỳnh quang compact.Theo đó, mặt hàng ống huỳnh quang compact có mô tả: đã hút chân không, tráng lớp phát sáng, lắp cực ca tốt nóng và nạp gas,phải trải qua 24 công đoạn gia công phức tạp để lắp ráp vàgắn kết với nhau bằng phương pháp gắn keo gianhiệt, xoắn dây kết nối ống đèn với chấn lưu điện tử, bấm chấu đèn, hàn để tạo thành điểm tiếp xúc, cấu thành đèn compact và luyện nghiệmtrước khi đóng gói, dùng để sản xuất đèn huỳnhquang compact thuc nhóm 85.39,mã số 8539.90.90 - Bộ phn.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn căn cứ thực tế hàng hóavà hướng dẫn trên để phân loại và áp dụng mứcthuế đối với mặt hàng nhập khẩu của Công tytheo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biếtvà thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
-
Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG





Lưu Mạnh Tưởng