BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6101/BYT-QLD
V/v đính chính, cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh, tương đương sinh học

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế.

Bộ Y tế thông báo đính chính, cập nhật một số thông tin tạiDanh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học ban hành kèm theo Quyết địnhsố 241/QĐ-BYT ngày 23/01/2015 (Đợt 10), Quyết định số 2498/QĐ-BYT ngày07/7/2014 (Đợt 9), Quyết định số 344/QĐ-BYT ngày 29/01/2013 (Đợt 3) và Quyết địnhsố 115/QĐ-BYT ngày 11/01/2013 (Đợi 2) về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minhtương đương sinh học.

Thông tin các thuốc được đính chính, cập nhật tại Danh mụckèm theo công văn này.

Bộ Y tế thông báo cho các đơn vị biết./,

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Tổng Công ty dược Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam:
- Cục Quận y - Bộ Quốc phòng;
- Cục Y tế - Bộ Công an;
- Cục Y tế giao thông vận tải - Bộ GTVT,
- Các Công ty có thuốc được đính chính;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Website của Cục QLD;
- Lưu: VT, QLD (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 6101/BYT-QLD đính chính danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học 2015