BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 611/BXD-HĐXD
V/v bổ sung mục tiêu hoạt động Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam).

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thànhphố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1348/SKHĐT-ĐT ngày 16/3/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đềnghị góp ý kiến mục tiêu hoạt động bổ sung của Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (ViệtNam). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH Jones LangLasalle (Việt Nam) là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lậpngày 16/6/2006 theo Giấy phép đầu tư số 1124/GP-HCM ; Giấy chứng nhận đầu tư số411043000054 ngày 19/8/2008 đăng ký lại doanh nghiệp do UBND thành phố Hồ ChíMinh cấp, để cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản.

Đến nay, Công ty đăng ký bổ sungmục tiêu hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn bất động sản, định giá bất động sản,môi giới bất động sản thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tưđiều chỉnh theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Kinh doanh bất động sản.

2. Điều kiện đối với tổ chức, cánhân hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản được quy định tại khoản 2 Điều 8Luật Kinh doanh bất động sản. Do vậy, đề nghị Quý Sở đối chiếu với quy định củaĐiều này và các quy định khác liên quan để xem xét việc bổ sung mục tiêu hoạtđộng của Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam) theo quy định. Các tàiliệu, chứng chỉ do nước ngoài cấp được coi là hợp lệ khi những tài liệu, chứngchỉ đó đã được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh căn cứ các quy địnhhiện hành để xem xét việc bổ sung mục tiêu hoạt động cho doanh nghiệp này theothẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT-3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh