NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 611/NHNN-TT
V/v đăng ký chữ ký kế toán trưởng trên chứng từ giao dịch với ngân hàng

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2011

Kính gửi: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn Việt Nam

Ngày 30/12/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận được Công văn số 6679/NHNo-TCKT ca Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam v việc đăng ký cachữ ký kế toán trưng doanh nghiệptrên chứng từ giao dịch với ngân hàng. Vềvấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Cơ sở pháp lý về việc bố trí kế toán trong và việc sử dụng chữ ký kế toán trưng (hoặc người phụ trách kế toán) củat chức trên chứng từ giao dịch vớingân hàng:

Hiện nay, việc bố trí kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán) tạiđơn vị kế toán và việc sử dụng chữ ký kế toán trưởngca t chức trên chứng từ giao dịch vi ngân hàng đã được quy định cụ thể tại các văn bảnsau:

- Khon 1, Điều 37 Nghị định số 1 29/2004/N Đ-CP ngày 31/5/2004 của Chính ph quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh quy định: "Tt cả các đơn vị kế toán quy định lạikhon 1 Điều 2 của Nghị định này đu phi btrí người làm kế toán trưng, trừ Văn phòng đại diện của doanhnghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, hộ kinh doanh cá th và t hợp tác quy định tại đim h, k khon 1 Điều 2 của Nghị định này không bắtbuộc phi bố trí người làm kế toán trưng...";

- Khoản 4, phần thứ ba về chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTCngày 20/3/2006 ca Bộ Tài chính, quy định: "Các doanhnghiệp chưa có chức danh kế toán trưng thì phải cử người phụ trách kế toán đ giao dịch với khách hàng, ngân hàng, chữ ký kế toán trưng được thay bằng chữ ký của người phụ trách kế toán của đơn vịđó";

- Khon 2 Điều 8 Quyết định số 1789/2005/Q Đ-NHNN ngày 12/12/2005 ca Thống đốc NHNNban hành Chế độ chứng từ kế toán ngân hàng cũng quy định: Đối với chng từ giao dịch với ngân hàng được lập bởi khách hàng là nhng đơn vị, t chức phải b trí kế toán trưởng theo quy định củapháp luật thì trên chứng từ bắt buộc phi có đủ chữ ký của ch tài khon, kế toán trưởng hoặc người được ủy quyn ký thay và du đơn vị (nếu là chứng từ bằng giấy)” và "Đi với chng từ giao dịch với khách hàng đượclập bởi khách hàng là cá nhân, tổ chức được pháp luật quy định khôngbt buộc phi bố trí kế toán trưng thì trên chứng từ phi có chữ ký ca ch tài khon hoặc người được chủ tài khon ủy quyền ký thay".

2. Về ý kiến của Ngân hàng Nông nghiệpvà phát triển nông thôn Việt Nam đối với việc đăng ký mẫu ch ký kế toán trưng (hoặc người ph trách kế toán) của doanh nghiệp khi mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại ngân hàng:

Đi chiếu các nộidung trích dẫn tại điểm 1 Công văn này với phn ánh ca Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam tạiCông văn số 6679/NHNo-TCKT cho thấy, việc các doanh nghiệp thuộcđối tượng bắt buộc phải bố trí kếtoán trưng nhưng không đăng ký và sử dụng mẫu chữ ký kế toán trưng (hoặc người phụ trách kế toán) khi m tài khon tiền gửi thanh toán tại ngân hàng là trái với quy định của pháp luật.

Bi vậy, để đm bo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, khi m tài khon tiền githanh toán cho khách hàng,Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cn phân loại các đối tượng khách hàng để hướng dẫn th tục đăng ký và sử dụng các mẫu chữ ký cho phù hợp:

- Đối với các tổ chức theo quy định của pháp luật bắt buộc phi bố trí kế toán trưởng thì khi m tài khoản tiền gửi thanh toán tạingân hàng, các chứng từ giao dịch với ngân hàng được lp bi khách hàng bt buộc phải có chữ ký kế toán trưng hoặc người phụ trách kế toán hoặcngười ủy quyền ký thay.

- Trường hợp tổ chức không thuộc đối tượng bt buộc phải bố trí kế toán trưng thì khi m tài khoản tiền gửi thanh toán tại ngân hàng, phi đăng ký chữ ký của ch tài khonvà ngân hàng cần tha thuận (bằngvăn bn) với khách hàng về phương thứcgiao dịch; cách thức đăngký, sử dụng chữ ký trênchứng từ giao dịch với ngân hàng cho phù hợp với từng đốitượng cụ th, nhưng phải đảm bảo an toàn tài sn, không trái với các quy định củapháp luật và ngân hàng phi chịu trách nhiệm về việc thỏa thuậncủa mình.

Vậy, đềnghị Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam căn cứ vào các quyđịnh của pháp luật hiện hành, nghiên cứu để hướng dẫn khách hàng thực hiện đúng.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ Nguyn Toàn Thng (để b/c);
-
Các TCTD (biết đ thực hiện);
- Lưu VT, TT2.

TL. THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ THANH TOÁN
Bùi Quang Tiên