BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 611/TCT-CS V/v. Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho các Công ty ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:Côngty TNHH Deloitte Việt Nam
(8 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội)

Trả lời công văn số 687/Deloitte-HN ngày 25/12/2007của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Công ty) về thuế suất GTGT đối với dịch vụcung cấp cho các Công ty ở nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2 Mục II, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CPngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế giá trị gia ăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGThướng dẫn thuế suất 0% áp dụng đối với dịch vụ xuất khẩu như sau: "Dịchvụ xuất khẩu là dịch vụ được cung cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nướcngoài và được tiêu dùng ngoài Việt Nam nếu có đủ điều kiện: cơ sở cung cấp dịchvụ phải có hợp đồng ký với người mua ở nước ngoài theo quy định của Luật Thươngmại; người mua nước ngoài thanh toán tiền dịch vụ cho cơ sở cung cấp dịch vụtại Việt Nam".

Căn cứ vào hướng dẫn trên, trường hợp Công ty kýhợp đồng với các Công ty ở nước ngoài để cung cấp các dịch vụ tư vấn, cung cấpthông tin về môi trường đầu tư, môi trường pháp lý, hệ thống thuế, hệ thống kếtoán của Việt Nam; thực hiện nghiên cứu thị trường, dịch vụ soát xét tình hìnhtài chính, thuế và việc tuân thủ pháp luật, xác định giá trị các doanh nghiệpđang hoạt động tại Việt Nam cho mục đích mua bán doanh nghiệp của nhà đầu tư ởnước ngoài; người mua dịch vụ là các Công ty ở nước ngoài thanh toán tiền cungcấp dịch vụ cho Công ty bằng chuyển khoản qua ngân hàng thì dịch vụ mà Công tyđang thực hiện ở trên là dịch vụ xuất khẩu, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương