Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 6111/TCHQ-GSQL
NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TẠM THỜI
THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU
TẠI CHỖ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN TRONG NƯỚC

Kínhgửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong khi chờ Bộ Tàichính ban hành quy định hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuấtkhẩu, nhập khẩu tại chỗ, để kịp thời giải quyết thủ tục hải quan cho các doanhnghiệp đối với loại hình này, Tổng cục Hải quan tạm thời hướng dẫn như sau:

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ Công văn số 660/CP-KTTH ngày 14/6/2002 của Chính phủ, Thông tư số 90/2002/TT-BTC ngày10/10/2002 của Bộ Tài chính và quy định tại điểm 4 Mục II Thông tư 06/2000/TT-TCHQ ngày 31/10/2000 của Tổng cục Hải quan để làm thủ tục hải quanđối với hàng hoá xuất nhập khẩu tại chỗ cho các doanh nghiệp vốn trong nước.

Xuất nhập khẩu tại chỗ của các doanh nghiệp có vốn đầu tưnước ngoài vẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

Văn bản này được áp dụng cho đến khi văn bản quy định về thủtục hải quan đối với loại hình này do Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực.

Tổng cục hướng dẫn để Hải quan các tỉnh thành phố biết, thựchiện.