BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6111/TCHQ-GSQL
V/v đăng ký tờ khai đối với bao bì nhập khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 1397/HQLC-NV ngày 30/09/2010 của Cục Hảiquan tỉnh Lào Cai về việc đăng ký tờ khai nhập khẩu đối với thùng phi sắt mạkẽm (sản phẩm hoàn chỉnh) đựng phốt pho vàng được sản xuất trong nước để xuấtkhẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ hướng dẫn tại khoản 4, Điều 30 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính thì thùng phi sắt mạ kẽm của doanhnghiệp nhập khẩu là bao bì để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, doanh nghiệp phảithực hiện đăng ký tờ khai theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu.

Hồ sơ thanh khoản thực hiện theo quy định tại Điều 117 Thôngtư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính.

2. Đối với mặt hàng sản xuất trong nước để xuất khẩu, khixuất khẩu cùng với bao bì để đóng gói sản phẩm, đề nghị Cục Hải quan tỉnh LàoCai thực hiện theo loại hình xuất sản xuất xuất khẩu theo hướng dẫn tại điểm b,khoản 1 , Điều 31 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh