TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6114/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Tổng Công ty Việt Thắng CTCP
Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Mã số thuế: 0301445210

Trả lời văn bản số 100/TCKT-VT ngày 21/7/2014của Tổng Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

1. Về xác định nguyên giá tài sản cốđịnh (TSCĐ):

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sửdụng và trích khấu hao tài sản cố định:

“Xác định nguyên giá tài sản cố địnhhữu hình:

a) TSCĐ hữu hình mua sắm:

Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kểcả mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (khôngbao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chira tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như:lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định; chi phívận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trướcbạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác.

…”

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN,

Trường hợp Tổng Công ty ký hợp đồngvay để mua sắm máy móc, thiết bị (đáp ứng các tiêu chuẩn là tài sản cố định)thì khoản chi phí lãi vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản nàyđược tính vào nguyên giá tài sản.

2. Về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Căn cứ Khoản 3, Khoản 5 Điều 7 Thôngtư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGTquy định giá tính thuế:

“Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ(kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu,tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùngloại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”

“Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụdùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuếđược xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mạinhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kêkhai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng,cho.”

Căn cứ Điểm 2.4 Phụ lục 4 ban hànhkèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định vềhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối vớihàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùngnội bộ đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịchvụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lậphoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại,quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

b) Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng đểcho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nộibộ thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủcác chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho kháchhàng.”

Trường hợp Tổng Công ty biếu, tặng,đưa hàng mẫu cho khách hàng nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luậtthương mại về hoạt động xúc tiến thương mại thì phải lập hóa đơn GTGT, trên hoáđơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá chokhách hàng.

Về hạch toán kế toán, TổngCông ty thực hiện theo chế độ kế toán hiện hành, trường hợp còn vướng mắc, đềnghị có văn bản gửi Vụ chế độ kế toán - kiểm toán Bộ Tài chính để được xem xét,hướng dẫn theo thẩm quyền.

Cục Thuế TP thông báo Tổng Công ty biết để thực hiện theo đúng quyđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT2;
- Lưu: VT, TTHT
2347-176892/2014-ttq.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga