TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6115/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ địa chính phía Nam
Địa chỉ: số 92 Đường số 6, P. Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0105658886-003

Trả lời văn thư số 24/CV-UD &CGCNĐCPNngày 21/07/2014 của Trung tâm về việc Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TPcó ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 31 Nghị địnhsố 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điềucủa Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN:

“1. Tổ chức, cá nhân trả thu nhậpcó trách nhiệm khấu trừ thuế khi trả thu nhập cho cá nhân như sau:

a) Đối với thu nhập từ tiền lương,tiền công của cá nhân có ký hợp đồng lao động: Hàng tháng tổ chức, cá nhân chitrả thu nhập khấu trừ thuế của từng cá nhân căn cứ vào thu nhập tính thuế thángvà biểu thuế luỹ tiến từng phần; tạm tính giảm trừ gia cảnh theo bản khai củangười nộp thuế để tính số thuế phải nộp trong tháng, thực hiện khấu trừ thuế vàkhông phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai tạm tính giảm trừ giacảnh này. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khai thuế, nộp thuế vào ngânsách nhà nước theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 30 Nghị định này và theoquy định của pháp luật về quản lý thuế.

...”

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 8 Thôngtư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật thuếTNCN quy định:

“b) Thời điểm xác định thu nhậpchịu thuế.

Thời điểm xác định thu nhập chịuthuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhântrả thu nhập cho người nộp thuế.

...”

Trường hợp Trung tâm khai thuếTNCN theo quý thì hàng tháng khi chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công chongười lao động (ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên), Trung tâm có tráchnhiệm khấu trừ thuế TNCN của từng cá nhân theo hướng dẫn nêu trên. Cuối quý,Trung tâm tổng hợp số thuế TNCN đã tạm khấu trừ hàng tháng (3 tháng) để xácđịnh số thuế TNCN phải tạm nộp của quý.

CụcThuế TP thông báo Trung tâm biết để thực hiện theo đúng quy định tại các vănbản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- P. KT 3;
- Lưu: HC, TTHT.
2383-190042(ngày 24/07/2014)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga