TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6117/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Khu quản lý Giao thông đô thị số 04.
Đ/chỉ: số 811A-811B Trường Chính, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú.
Mã số thuế: 0304813310

Trả lời văn bản số 1329/KQL4 -TCKTngày 03/7/2014 của Khu quản lý về chính sách thuế; Cục thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị giatăng (GTGT) quy định phương pháp tính thuế GTGT:

“ Số thuế giá trị gia tăng phải nộptheo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân vớidoanh thu áp dụng như sau:

a) Đối tượng áp dụng:

b) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trêndoanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%;

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầunguyên vật liệu: 5%;

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắnvới hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

- Hoạt động kinh doanh khác: 2%.”

Căn cứ Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (cóhiệu lực thi hành từ 02/8/2014 và áp dụng từ kỳ tính thuế 2014 trở đi) quy địnhphương pháp tính thuế:

“Đơn vị sự nghiệp, tổ chức kháckhông phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luậtViệt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp cóhoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanhnghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chiphí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanhnghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãitiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.

Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểudiễn nghệ thuật: 2%.

+ Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.

+ Đối với hoạt động khác: 2%...”

Căn cứ các quy định nêu trên, trườnghợp Khu quản lý là đơn vị sự nghiệp nếu khai thuế GTGT theo phương pháp trựctiếp, thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu thì khoản thu tiền bán hồ sơ mờithầu thuộc hoạt động kinh doanh khác, nộp thuế GTGT và TNDN theo tỷ lệ 2% trêndoanh thu.

Cục Thuế TP thông báo Khu quản lý biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KTT số 3;
- Lưu (TTHT, HC)
2168-168072/2014tttg

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga