TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 6119/CT-TTHT
V/v chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh , ngày 01 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Nhà hát nghệ thuật Phương Nam
Đ/chỉ: 372-374 Trần Phú, Phường 7, Quận 5, TP.HCM
MST: 0312688582

Trả lời văn bản số 100/CV-NHPN ngày 14/07/2014của Nhà hát về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2.b Điều 3 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị giatăng (GTGT) quy định:

“ Số thuế giá trị gia tăng phải nộptheo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân vớidoanh thu áp dụng như sau:

b)Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trêndoanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%;

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầunguyên vật liệu: 5%;

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắnvới hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

- Hoạt động kinh doanh khác: 2%”.

Căn cứ Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhậpdoanh nghiệp (TNDN):

“ Đơn vị sự nghiệp, tổ chức kháckhông phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luậtViệt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp cóhoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanhnghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chiphí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanhnghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, cụ thể như sau:

+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãitiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.

Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểudiễn nghệ thuật: 2%.

+ Đổi với kinh doanh hàng hoá: 1%.

+ Đối với hoạt động khác: 2%.

…”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Nhàhát là đơn vị sự nghiệp nếu thuộc đối tượng nộp thuế GTGT và thuế TNDN theo tỷlệ % trên doanh thu thì thuế GTGT đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật là 2%trên doanh thu, hoạt động cho thuê rạp và cho thuê mặt bằng là 5% trên doanhthu; thuế TNDN tính trên doanh thu đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật là 2%trên doanh thu, hoạt động cho thuê rạp và mặt bằng là 5% trên doanh thu.

Cục Thuế TP thông báo Nhà hát biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT số 3;
- P.PC;
- Lưu (HC, TTHT).
2257-171095/14-Phong

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga