THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 612/TTg-KTN
V/v: chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 1453/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 17 tháng 4 năm 2013 về việc xin chuyển mục đích sử dụngđất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh,Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh quyết định chuyểnmục đích sử dụng 141,1 ha đất trồng lúa để thực hiện 23 dự án, công trình nhưđề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo thực hiện việc sửdụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất dochuyển mục đích sử dụng nêu trên theo đúng quy định tại nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ ngay sau khi Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn có hướng dẫn các điện áp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Vụ III;
- Lưu: VT, KTN (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải