BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------------
V/v: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ, ngành
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:
- Các Vụ, Tổng cục, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Các Trường Cán bộ quản lý NN&PTNT I, II;
- Trung tâm Tin học và Thống kê.

Thực hiện Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Nghị định số 125/2011/NĐ-CP ngày 30/12/2011 của Chính phủ quy định về trường của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015; Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ, từ năm 2014, việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ, ngành được Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện như sau:
1. Các Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn I, II:
- Tổ chức mở các khóa đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng, biên soạn chương trình, tài liệu theo mục tiêu, nhiệm vụ Bộ giao hàng năm.
- Cấp văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.
2. Các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Trung tâm Tin học và Thống kê:
- Đặt hàng đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức của Bộ, ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các đơn vị; không trực tiếp tổ chức mở lớp đào tạo, bồi dưỡng.
- Thống nhất về Khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng.
- Cử Lãnh đạo và chuyên môn có nhiều kinh nghiệm tham gia làm giảng viên kiêm giảng các khóa đào tạo, bồi dưỡng.

>> Xem thêm:  Mua đất nằm ở hai thửa khác nhau của cùng một chủ ? Xử lý sai lệch kích thước khi mua bán đất ?

- Chọn cử công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng.
- Kiểm tra chuyên ngành về nhiệm vụ đặt hàng theo phân cấp của Bộ.
3. Vụ Tổ chức cán bộ:
- Hướng dẫn, tổng hợp, trình Bộ giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng.
- Chỉ đạo biên soạn, thẩm định, trình Bộ chương trình tài liệu đào tạo, bồi dưỡng.
- Điều phối, phối hợp, kiểm tra và đề xuất phân bổ kinh phí thực hiện.
4. Vụ Tài chính:
- Hướng dẫn lập dự toán, thống nhất báo cáo Bộ phê duyệt phương án phân bổ kinh phí, giao dự toán và quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng.
- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện./.

>> Xem thêm:  Mua đất bằng giấy tay có được làm sổ hồng không ? Tư vấn thủ tục khi mua đất không phải thổ cư ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (b/c);
- Lưu: VT, TCCB.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Minh Nhạn

>> Xem thêm:  Mua đất khi người bán không đứng tên trong sổ đỏ ? Làm thế nào để hạn chế rủi ro khi mua đất ?