TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6121/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH VBĐQ Kim Hoàng Phát
Địa chỉ: 5/14 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q.12
Mã số thuế: 0305866724

Trả lời văn thư số 010614/CV-KHP ngày24/6/2014 của Công ty về chính sách thuế giátrị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 13Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT(có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2012 đến ngày 31/12/2012):

“ Phương pháp tính trực tiếp trênGTGT áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

. . .

c) Hoạt động kinh doanh mua bán,vàng, bạc, đá quý.

Trường hợp cơ sở kinhdoanh vừa có hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý, vừa có hoạt độngchế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý thì áp dụng tính thuế đối với các hoạt độngnày theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng”

Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT(có hiệu lực thi hành từngày 01/01/2014):

+ Tại Điểm a Khoản 4 Điều 12 quy định:

“Trường hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động mua, bán,chế tác vàng, bạc, đá quý thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng hoạt độngnày để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng hướng dẫntại Điều 13 Thông tư này”.

+ Tại Điểm a Khoản 1 Điều 13 quy định:

Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằnggiá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% áp dụng đối vớihoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý được xác định bằnggiá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ (-) giá thanh toán của vàng,bạc, đá quý mua vào tương ứng.

Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra là giá thực tếbán ghi trên hoá đơn bán vàng, bạc, đá quý, bao gồm cả tiền công chế tác (nếucó), thuế giá trị gia tăng và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán đượchưởng.

Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào được xác địnhbằng giá trị vàng, bạc, đá quý mua vào hoặc nhập khẩu, đã có thuế GTGT dùng chomua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý bán ra tương ứng.

. . . ”.

Căncứ Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chínhhướng dẫn về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Trường hợp hóa đơn đã lập và giaocho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kêkhai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biênbản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóađơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hànghóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng chohóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kêkhai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnhkhông được ghi số âm (-)”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày từnăm 2013 có hoạt động mua, bán, gia công chế tác vàng bạc đá quý thì Công typhải thực hiện kê khai nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị giatăng. Trường hợp Công ty đãáp dụng phương pháp khấu trừ và sử dụng hóa đơn GTGT cho các hoạt động nêu trên thì hai bênmua bán phải thu hồi hóa đơn GTGT đã lập đồng thời Công ty lập lại hóa đơn bánhàng giao cho người mua và kê khai điều chỉnh theo phương pháp trực tiếp theoquy định nhưng phải trước khi cơ quan Thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyếtđịnh kiểm tra, thanh tra tại trụ sở Công ty. Đối với các hóa đơn GTGT không thuhồi được, Công ty vẫn phải tính thuế GTGT phải nộp theo thuế suất 10% ghi trênhóa đơn, thuế GTGTđầu vào tương ứng với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc đáquý không được khấu trừ.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thựchiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫntại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Q 12;
- Phòng PC;
- Lưu (TTHT, HC).
2021 – 162582/14 B.Hang

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga