BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6122/BTC-TCT
V/v: hướng dẫn thoái trả thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Vừa qua, Bộ Tàichính nhận được văn bản của một số Cục Thuế phản ánh vướng mắc trong việc thựchiện thoái trả thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao theo quy định tạikhoản 1.2, điểm 1, mục III, phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướngdẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn tại Công vănsố 128/BTC-TCT ngày 4/1/2008 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện như sau:

Về các trườnghợp được thoái trả thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao: tại điểm 5.1,mục 5, phần III Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính vềviệc hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thunhập cao đã quy định, gồm:

- Cá nhân khiquyết toán thuế năm có số thuế thu nhập đã nộp trong năm lớn hơn số phải nộp,trừ trường hợp cá nhân đã được cơ quan chi trả thu nhập bù trừ vào số thuế phảinộp của kỳ sau.

- Các trường hợpkhác được thoái trả tiền thuế theo Quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyềntheo quy định của pháp luật.

Để thực hiệnthống nhất việc thoái trả tiền thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao chongười nộp thuế trong các trường hợp nêu trên, tạo thuận lợi cho người nộp thuế,Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc thoái trả thuế thu nhập đối với người có thunhập cao như sau:

1. Trách nhiệmcủa cơ quan thuế:

- Trường hợpngười nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thu nhập cá nhân) khiquyết toán thuế năm, có số thuế nộp thừa phải thoái trả (theo đề nghị của ngườinộp thuế), cơ quan thuế nơi người nộp thuế đăng ký thuế, cấp mã số thuế cótrách nhiệm xem xét giải quyết thoái trả thuế kịp thời theo pháp luật cho ngườinộp thuế. Trường hợp trong năm người nộp thuế đã thực hiện nộp thuế ở nhiều địaphương dưới hình thức cơ quan chi trả thu nhập khấu trừ nộp thay, hoặc nộp dướihình thức khác, người nộp thuế phải kê khai, quyết toán toàn bộ thu nhập và sốthuế phải nộp, số thuế đã tạm nộp với cơ quan thuế nơi thực hiện quyết toánthuế để cơ quan thuế xem xét giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế.

- Đối với cáctrường hợp hoàn thuế khác, cơ quan thuế thực hiện hoàn trả theo quy định phápluật và thẩm quyền.

2. Thủ tục hoàntrả thuế:

- Cơ quan thuếkhi ban hành Quyết định hoàn thuế (theo mẫu số 04/HTBT ban hành kèm theo thôngtư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính), gửi Quyết định hoàn thuếkèm theo bản bổ sung thông tin hoàn thuế cho Kho bạc Nhà nước cùng cấp nơingười nộp thuế kê khai, quyết toán thuế (theo mẫu đính kèm).

- Kho bạc Nhànước lập ủy nhiệm chi (trường hợp hoàn trả bằng chuyển khoản) hoặc phiếu chi(trường hợp hoàn trả bằng tiền mặt) để hoàn trả cho người nộp thuế; đồng thờithực hiện hạch toán thoái thu ngân sách đối với việc hoàn trả các khoản thuchưa quyết toán ngân sách nhà nước hoặc hạch toán chi ngân sách năm nay đối vớicác khoản thu đã quyết toán vào niên độ ngân sách năm trước.

Căn cứ vào hướngdẫn trên đây, cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế biết, thực hiện; cơ quantài chính, thuế và kho bạc nhà nước phối hợp thực hiện. Trong quá trình thựchiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiêncứu, giải quyết kịp thời.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: CST, PC, NSNN, KBNN (BTC);
- Các Ban, đơn vị thuộc TCT;
- Đại diện TCT tại TP.HCM;
- Lưu: VT, TCT (VT, KK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN THUẾ BAN HÀNH VĂN BẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: /chữ viết tắt cơ quan thuế-…
V/v: ……………………

….., ngày … tháng … năm …..

Kínhgửi: Kho bạc Nhà nước ………….

Để KBNN ………. cóđầy đủ căn cứ hoàn trả cho người nộp thuế (đối với các khoản thuế khác từ thuếGTGT), cơ quan thuế … xin bổ sung một số thông tin kèm theo Quyết định hoànthuế số … ngày ….. như sau:

- Số tài khoảncủa NNT: ………….. Mở tại: …………………… (trường hợp hoàn trả bằng chuyển khoản);

- Số chứng minhnhân dân của người nhận tiền ……., ngày … tháng … năm ….. cấp, nơi cấp …………..(trường hợp hoàn trả bằng tiền mặt).

- Thông tin vềcác khoản thuế đã nộp:

Chứng từ nộp thuế (Giấy nộp tiền vào NSNN, Biên lai thu, …)

Tổng số tiền đã nộp

Loại chứng từ

Số chứng từ

Ngày, tháng, năm của chứng từ

Cấp

Chương

Loại

Khoản

Mục

Tiểu mục

Kính chuyển KBNNđể hoàn trả cho NNT đầy đủ, kịp thời.

Nơi nhận:
- Như trên;
- …………….
- Lưu: VT, tên đơn vị soạn thảo viết tắt.

THỦ TRƯỞNG
Hoặc KT. THỦ TRƯỞNG(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)