TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6123/CT-TTHT
V/v: Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

CN Công ty CP Xây lắp 1- Petrolimex - Nhà máy Chế tạo cơ khí Phía Nam
Địa chỉ: Kho B-Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, Đường Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 7, Thị trấn Nhà Bè, H.Nhà Bè
Mã số thuế: 0100108180-001

Trảlời văn thư số 01/2014/CV-Thu ế ngày 10/7/2014 của Chi nhánh về chứng từ thanhtoán không dùng tiền mặt, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthuếGTGT quy định điều kiệnkhấu trừ thuế giá trịgia tăng đầu vào:

1. Có hoá đơngiá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuếgiá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nướcngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoàikhông có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc cóthu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2.Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (baogồm cả hàng hoá nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổnggiá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệuđồng theo giá đã có thuế GTGT.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặtgồm chứng từthanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướngdẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứngtừ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bênbán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăngký hoặc thông báo với cơ quan thuế)mở tại các tổ chức cung ứngdịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của phápluật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanhtoán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoảncủa bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bênmua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sangtài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quanthuế).

a) Các chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bênbán hoặc chứng từ thanh toán theo các hình thức không phù hợp với quy định củapháp luật hiện hành không đủ điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối vớihàng hoá, dịch vụ mua vào từ hai mươi triệu đồng trở lên.

. . .

4. Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác đểkhấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

. . .

c) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷquyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bányêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉđịnh) thì việc thanh toán theo uỷ quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉđịnh của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức vănbản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy địnhcủa pháp luật.

Trường hợp sau khi thực hiện các hình thức thanh toán nêutrên mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệuđồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanhtoán qua ngân hàng. Khi kê khai hoá đơn thuế GTGT đầu vào, cơ sở kinh doanh ghirõ phương thức thanh toán được quy định cụ thể trong hợp đồng vào phần ghi chútrên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào.

. . .”

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanhnghiệp (TNDN),

Trườnghợp Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty CP Xây lắp 1- Petrolimex(Công ty mẹ), nếu Công ty mẹ ký hợp đồng với nhà cung cấp mua vật tư, tại hợpđồng có thỏa thuận việc thanh toán được thực hiện chuyển khoản từ tài khoản củacác chi nhánh phụ thuộc (cụ thể tên Chi nhánh) và các tài khoản này đã đăng kýhoặc thông báo với cơ quan thuế thì việc thanh toán này đáp ứng điều kiện thanhtoán không dùng tiền mặt.

Cục thuế TP thông báo Chinhánh biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luậtđã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 3;
- Phòng PC;
- Lưu (TTHT, HC).
2248-170803/14 B.Hang

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga