BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số. 6129/QLD-CL
V/v xử lý thuốc Zinnat giả

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng
- Cục Y tế - Bộ Công an
- Cục Y tế Giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải

Cục Quản lý dược đã nhận được:

- Công văn số 244/VKNTTW-KH đề ngày 31/3/2011 của Viện Kiểm nghiệmthuốc Trung ương kèm theo Phiếu kiểm nghiệm số 41G363 ngày 31/3/2011 về thuốcZinnat® tablets 500mg trên nhãn ghi: LOT: C463051, MANF D 17-02-10, EXP 02-13,Glaxo Operations UK Limited United Kingdom, tem nhập khẩu ghi: DNNK: Công ty cổphần Dược liệu TW 2 Tp. Hồ Chí Minh). Mẫu thuốc không có phản ứng định tính củaCefuroxim axetil (thuốc giả).

- Công văn số 558/QLTT-NVTH đề ngày 19/4/2011 của Chi cụcQuản lý Thị trường - Sở Công Thương Hà Nội thông báo việc phát hiện thuốc Zinnatgiả trên thị trường.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý dược đềnghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành:

- Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc khôngđược buôn bán, sử dụng thuốc Zinnat® tablets 500mg trên nhãn ghi: LOT: C463051,MANF D 17-02-10, EXP 02-13, GlaxoSmithKline, nhãn phụ ghi: DNNK: Công ty cổphần Dược liệu TW 2 Tp. Hồ Chí Minh, có các dấu hiệu sau:

* Hộp thuốc

Công văn 6129/QLD-CL xử lý thuốc Zinnat giả

Mô tả

Mẫu thật

Mẫu giả

1. Phần đầu của hộp Ô giấy mờ có một cạnh thuốc: nhìn nghiêng

Ô giấy mờ có một cạnh nằm ngang bằng mặt trên của cụm từ“comprimés 500 mg”

Ô giấy tờ có một cạnh nằm ngang bằng mặt dưới của cụm từ “ comprime’s 500mg”

2. Cụm từ “Rx Thuốc bán theo đơn” trên nhãn phụ

Cụm từ “Rx Thuốc bán theo đơn” là chữ in thường

Cụm từ “ Rx Thuốc bán theo đơn” là chữ in thường không đậm

3. Cụm chữ - số “ZIN/ SV 0703/V1 ” trên nhãn phụ

Chữ V cách điệu, nét chữ mảnh hơn các chữ cùng cụm từ

Chữ V cách điệu có nét chữ tương tự như các chữ cùng cụm từ

- Phối hợp với các phương tiện truyền thông để thông tin tớicác cơ sở buôn bán, sử dụng và người dân biết, không buôn bán, sử dụng thuốc Zinnatgiả có các dấu hiệu nêu trên.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cườngkiểm tra, giám sát việc kinh doanh, sử dụng thuốc, kịp thời phát hiện, truy tìmnguồn gốc của thuốc giả và xử lý, xử phạt hành vi vi phạm các quy định hiện hànhvề nhập khẩu, buôn bán, sử dụng thuốc.

- Báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra về Cục Quản lý dược,Thanh tra Bộ Y tế và các cơ quan chức năng liên quan.

Cục Quản lý dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
Như trên;
TTr. Cao Minh Quang (để b/c);
Thanh tra Bộ Y tế;
Cục Quản lý Thị trường - Bộ Công Thương;
Chi Cục QLTT Hà Nội;
Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an;
Tổng Cục Hải quan - Bộ Tài chính;
Viện KN thuốc TW, VKN thuốc Tp. HCM;
Website Cục QLD, Tạp chí Dược & Mỹ phẩm;
Phòng ĐKT, QLTTQC T-MP, QLKD Dược;
Lưu VT, QLCL.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh