BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 6129/TCHQ-KTTT
V/v miễn thuế hàng quà tặng

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

Hiệp hội Golf Việt Nam
(Phòng 114, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Từ Liêm, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 126/CV /VAG-2008 ngày6/11/2008 của Hiệp hội Golf Việt Nam đề nghị miễn thuế số hàng hóa do các nhàtài trợ tặng phục vụ giải golf được tổ chức tại sân golf Thủ Đức - Tp. Hồ ChíMinh từ ngày 4/12/2008-7/12/2008 và chương trình dạy golf trong trường họccủa Hiệp hội Golf về. Việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được Quốc hộithông qua ngày 14/6/2005; Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản quyđịnh chi tiết, hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật thuế giátrị gia tăng, thì:

Trường hợp trị giá của số hàng quà biếu, tặng không vượt quá30 triệu đồng thì được xét miễn thuế. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết miễnthuế là cơ quan hải quan nơi lô hàng được làm thủ tục hải quan.

Thủ tục, hồ sơ miễn thuế thực hiện theo quy định tại điểm 2,mục II, phần D, Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp số hàng quà biếu tặng có trị giá vượt quá 30triệu đồng thì đề nghị Hiệp hội có công văn nêu rõ trị giá của lô hàng để Tổngcục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính xem xét, quyết định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Hiệp hội Golf Việt Nam đượcbiết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc