BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 613/QLCL-CL2
V/v: nhập khẩu đậu nành từ Braxin

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Vụ Hợp tác quốc tế;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phúc đáp công văn 326/HTQT-SPS ngày16/4/2013 của Quý Vụ về việc Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Braxin đề nghị chophép làm thủ tục nhập khẩu đối với 02 lô hàng đậu nành. Về vấn đề này Cục Quảnlý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, Braxin chưa nằmtrong danh sách các nước được phép xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật vàoViệt Nam theo quy định của Thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT thì chưa được phép xuấtkhẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam. Hiện tại, Cục đang phối hợpvới Cục Bảo vệ thực vật thẩm tra hồ sơ đăng ký theo quy định. Cục cũng đã cóvăn bản số 05/QLCL-CL2 ngày 3/1/2013 yêu cầu Braxin cung cấp bổ sung thông tinnhưng chưa nhận được phản hồi từ phía Bạn.

Theo nội dung giải trình tại vănbản số 23/13 ngày 8/4/2013 của Đại sứ quán Braxin, lô hàng đậu tương xuất khẩusang Việt Nam chỉ được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (InternationalPhytosanitary Certificate) sau khi đã được kiểm tra bởi phòng thí nghiệm quốcgia và không phát hiện thấy có bất cứ dư lượng chất độc hại Việt Nam đang cấm.Tuy nhiên, cần lưu ý kiểm soát mức dư lượng tối đa cho phép (MRLs) đối với cáchoạt chất được phép sử dụng trên sản phẩm xuất khẩu sang Việt Nam để đảm bảo antoàn thực phẩm.

Đề nghị Quý Vụ báo cáo và xin ýkiến Lãnh đạo Bộ về việc cho phép nhập khẩu 02 lô hàng đậu nành nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Cục Bảo vệ thực vật;
- Lưu: VT, CL2.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào